Infodocumenten

Algemeen:

Tutti Frutti kalender 2016 – 2017 : tuttifrutti_kalender_2016_2017 (PDF)

Schoolreglement Lombeek: schoolreglement 2016-2017  (PDF)

Infobrochure en afsprakennota Lombeek: Infobrochure en afsprakennota 2016-2017 Lombeek (PDF)

Taalbeleid: folder taalbeleid GBS De Kiem Lombeek (PDF)

Nieuwsbrief september 2016
Nieuwsbrief Lombeek:  Nieuwsbrief september-2016(PDF)

Nieuwsbrief oktober 2016
Nieuwsbrief Lombeek:  nieuwsbrief-oktober-2016(PDF)

Nieuwsbrief november 2016
Nieuwsbrief Lombeek:  nieuwsbrief-november-2016(PDF)

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief Lombeek:  (PDF)

Nieuwsbrief januari 2017
7Nieuwsbrief Lombeek: nieuwsbrief-eind-december-2016-januari-2017(PDF)

Nieuwsbrief februari 2017
Nieuwsbrief:  Nieuwsbrief februari 2017(PDF)

Nieuwsbrief maart 2017
Nieuwsbrief:  Nieuwsbrief maart 2017(PDF)

Nieuwsbrief april 2017
Nieuwsbrief: Nieuwsbrief april- mei 2017(PDF)

Nieuwsbrief mei 2017
Nieuwsbrief: Nieuwsbrief april- mei 2017 (PDF)

Nieuwsbrief juni 2017
Nieuwsbrief: Nieuwsbrief juni 2017(PDF)

Nieuwsbrief eind juni 2017
Nieuwsbrief: nieuwsbrief eind juni 2017(PDF)

 

Geef een reactie